আমার চেতনার রঙে রাঙানো এই খেলা ঘরে:

~0~0~! আপনাকে স্বাগতম !~0~0~

*******************************************************************************************************

Tuesday, 21 April 2009

অধ্যাপক আবুল হুসেইন মজুমদার এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের পথ বিকল্প


K²èf m芺da fƬ²P±ç³fé GK² K²èfY²çöY² èkõLèQ²ökc ý
GK²Të± pökç gë²k,
hëokhöc³f Nö³f Göo RÛhçökç cR³fµk !
açcç³i açcç³i Nècö³i IöU± RçöY²³f ³fŠº èf¿aë
Açökh Nö³f³f ôQ²ök föT± Y²fëI ôic èp¿aë !. . .
(mY²fná dö³f cR³fµk ; 7B øfmçL,1h fná,1h oüLÅç, 1412 fçüý dïý21)
oç³fç Aoöh Açh³fç ôK²fk GK²èT±B dç´V²ç³f cçh Rçèc , cR³fµk o³fèX ! pçBkçK²çè¿a mpö³f³f díf dçöm èQ²hQ²çh oë¿a³f ôo dç´V²çöY²B fço K²ö³fc AbÅçdK² Açfëk ôpçöoc hRëhaç³f, oçöfè³f | AZP± T±ükç óZöK² èY²coëèK²³iç, bëfè´V² óZöK² bkçB Aè�² ofጠôRŨ hçöo NT±ç K²ö³f cR³fµök³f RÛh R³iÛ½é dçèkY² p³i | mëöcèQ² èmkP±³f mpö³f AçRK²çk híèYá² foçfç³f bíh dö´V²öQ² | hç³i, vë²èa³fçhI Rç³iMç K²ö³f ècö³iöQ²c | Gfü ôo híèYá²Mëökç³f oçhçcÅ Dõdv²çöY²I dÆèY²fçöa³f Yë²e²çc DöU± | ôRkç mçoöK²³f ôP±³iç³fLçcçI ôKÿ²õd DöU± ôo dÆèY²fçöa³f oëDÎP± cça ômçöc ! GöY² h¿a èK²Që² ôcB | ôamõdÆh fök K²Zç ! èièc fökèQ²ökc,dçèK²å½çc ôpçK² fç cç ôpçK²--fçükç AfmÅB g²çM K²³fç P±çB-- ôoB mÅçhç dÆoçöa³f híèYá²I AçöQ² GB mpö³f | èK²²Û½ë GöY²ç híèYá²³f g²éö´V² GK²èT±I cR³fµök³f ôcB ! K²ç³fXT±çöY²ç åd§ | H ôi `GK²Të± pökç gë²k!'. . . fçèK², fçO±çèk hëokhçc fë莲Réèföa³f K²Zç fököY²ç K²Zç fçè´V²ö³i kçg² ôcB | hëokhçcBfç fèk ôK²c, G mpö³f³f híèYá²öY² aÿçè´V²ö³i NèT± AçöQ²c, èoökèT± AçöQ²c-GK²RcI K²çQ²çè´V² ôcB ! díöfá犳f g²ç³föY²³f GK² AccÅ oÂçbécY²ç oüMÆçhé B³fçf× èoüp dö´V² AçöQ²c BT±Lkç³f GK² ôK²çcç³i, Acçaö³f Af‚²ç³i | ôK²c ? GB dÆmÀT±çBöY²ç kçL T±çK²ç³f | ôK²D K²ö³fcç | GMëökç GB mpö³f³f hcå½öYò³f èP±pºç³iK²| `RçöY²³f cçöh f�çèY²' K²ö³f `of RçY² Rçèk³içY² óLköQ² Rë³iç', èK²Û½ë oÂéK²ç³f K²ö³f cç | `` açcç³i açcç³i Nècö³i IöU± RçöY²³f ³fŠº èf¿aë. . .!'' o¡f pök K²çká hçöuá³f cçöhI èK²³fç ôK²öT± fköf, U±çKë²³f Nö³f Aç³f ôiB LçK² , Açh³fç K²kç LçB cç !
g²çnç³f cçöh AY²ÅÛ½ ådmáK²çY²³f GK² mpö³f Y²Zç DdY²ÅK²çöY² GB iLc ofáfÅçdé dè³fèå¾èY² Y²Lc AbÅçdK² Açfëk ôpçöoc hRëhaç³f ècö³i èK²Që² èkLöY² ôfèm D×oçp p³i cç | AZP± ôf´V²çök³f MkçöY² ôK²DöY²ç NÖT±ç fÿçböY² pöf ! Y²çB ôfçb p³i oçhè³iK² dÆoz Yÿ²çöK² ècö³i GK² oüLÅç oçRçfç³f dè³fK²¤cç K²ö³föQ²c | Gfü AçhçöK²I ôoB dè³fK²¤cç³f mè³fK² pöY² fököQ²c | dÆå½çfT±ç Açhç³f K²çöQ² Açc¿aaç³³iK² èK²cç Yÿ²ç³f óZöK²I f´V² K²Zç-G aç³i AöcK²T±ç bhá dçköc³f höY²ç | ôK²c ? ôo DŠ³f Œºöh åd§ pöf | 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
মূল লেখাটা বারাহাতে ছিল। সেটি নিচের লিঙ্কথেকে নামিয়ে নিলেও পড়তে পারবেন। অথবা  পিডিএফ-এ এখানেও পড়ে নিতে পারেন। আপনার শুধু দরকার পড়তে পারে ফ্লাসপ্লেয়ারের, এখান থে কে নামিয়ে নিনঃ

Abul Hosain Mazumder- Jatiyotabader Patha Bikalpa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
óMk 1kç öoõÜT±hÃdzf Açèh Aoh K²ökR èmv²K² oüå¾ç³f Më³içpçèT± K²çiáçkö³i èQ²kçh | K²çiáçkö³i³f oàdÆoç³fX pöÎQ² | ôoèac Q²ça W±çkçBö³i³f K²çR pöf | oçY² oK²çökB ³fçRèhè廳fç Göo K²çöR ôkõM óMöQ² | fBöY² AöcK² dö´V²èQ² , mÆèhK²³fç Mçc K²ö³f K²ö³f K²çR K²ö³f | H ôoèac dÆZh ôo Mçc mëöcèQ² | dífá fçükç³f ôkçK² Mçc | Aç¼Ä³fv²ç³f RöcÅ o³fK²çè³f K²çMöR ècöRöa³f 'c-Aoèh³iç' èkèLö³i ³fçLök èK² pöf, ècöRöa³f HèY²pÅöK² G³fç gí²ök èc GöK²fçö³fB ! G GK² ô³fçh烲K²³f Aèg²‚²Y²ç èQ²k | ôkLç fçpëkÅ ôi G³fç ofçB dífáfóz³f h³ihcèoüphíké³i mÆèhK² | Göa³f oõz GK² ôK²çök³f èmmë èQ²k | f açaë ôaLg²çk K²³fèQ²ökc | Yÿ²ç³f HöT±B K²çR | Göa³f Mçc K²³fç, K²çR K²³fç ôaLèQ²kçh | ôaLèQ²kçh Iöa³f ôhö³i³fç ôK²hc Açhçöa³f Y²oèkhçdÛ¾é fçO±çèk fë莲Réèföa³f `ôfçLáçd³fç hëoèkh cç³fé fè¿aöYò'³f Y²YòöK² èfaƵd K²ö³f ôK²çh³f T±çc K²ö³f g²çè³f BT±-èoöhö¿T±³f ôfçS±ç fö³i Ddö³f Yë²kèQ²k | U±ç‡±ç K²ö³f oüå¾ç³f oàdçaK² dÆaéd aŠ op ôK²¿aÆé³i ôcYï²öYò³f Aöcųfç ³fè…²Y² f³faúk,² ôafçèmn g²‡±çP±çiá dÆhëL iç³fç Ddèå¾Y² èQ²ökc Y²çöa³f fkèQ²kçh, ``fçükçöaèmöa³f K²çöR kçèMö³iöQ²c | `Açoë' Göo ôaLök Lf³f pöf |'' Açèh Aç³f f™ë² ôafçèmn G³fd³f èfmÂèfaÅçkö³i³f fçükç èfg²çõM³f Açö³içèRY² dÆ犺céöa³f GK² og²ç³f K²çöR ôfè³fö³i dè´V² | èföK²ök èe²ö³f mëèc , dëèkm GoèQ²k | èR‚²çoçfça K²ö³f óMöQ² | aë'GK²RcöK² fçükçöaèm fök oö¿ap K²ö³f óMöQ² | K²çR ôoö³f ôe²³fç³f dõZ ZçcçöY² ôaLç K²³föY² fök óMöQ² | ôaèL, oK²çök³f ôoB cçcç ôcB | Yÿ²çöK² dëèkm ècö³i óMöQ², oõz ôoB foöY² cç ômLç ôK²çök³f èmmëèT±öK²I | pöf p³iY² ôg²öföQ², ôoB ôK²çök³f èmmëI `fïp× fçükçöam' øY²è³f³f n´´V²iöÛ» oçèhk pö³iöQ² ! fXáúfnöhųf RhçcçöY² aèv²X AçèeƲK²çöY² , èRhÃçöfçö³iöY² K²çökç hçcëön³f oõz G³fK²hB fÅfpç³f K²³fY² dëèkm²| Gècö³i Açh³fç AöcK² K²èfY²ç èkõLèQ², dö´V²èQ² | Açhç³f ôP±çõL³f oçhöc ôoèac `AçèeƲK²ç' ôaLèQ²kçh |
èY²coëèK²³iç mpö³f óMk K²ö³iK² fQ²ö³f Ghc `AçèeƲK²ç' ôaLç³f ôoûg²çMÅ ôfm K²'fç³fB pö³ièQ²k | K²ç³fX, èpè¿ag²çnéB ôpçK² , Aç³f `fçükçöaèm'-Y²çöa³f Y²ç´V²çfç³f K²çöR GB ôRkç fç mp³f ofoh³i ôcYï²Yò èaö³i ZçöK² | içöa³f ômn Aè�² Y²ç´V²çöcç p³i, Y²ç³fç p³i ôg²çRdëè³f aèkY² ècàÀfXáé³i mÆèhK², Kï²nK², ôQ²çT± fÅfoç³ié, K²çè³fM³f èK²hÃç h³ihcèoüphíké³i ècàÀ Aoöh³f mÆèhK², è³fuçI³içkç BY²Åçèa | GB mÆèhöK²³fç aök aök dçèkö³i iç³i | of mçÛ½ pök Açfçö³fç dö³f K²õLçöcç Y²ç´V²ç Lçfç³f fç Mëèk Lçfç³f RöcÅ Gfü AfmÅB AèY² A¤ açöh mÆh èf茺 K²³ffç³f RöcÅ èe²ö³f Açöo | Y²çöa³f ôi pç³fçfç³f èK²Që² ôcB, R³i K²³ffç³f RöcÅ ³fö³iöQ² oç³fç èfm !
K²çká hçuá Aç³f Gõzko èkõLèQ²ökc, AçR Aè�² hçcëön³f og²ÅY²ç³f BèY²pço ômÆèX oüMÆçöh³f BèY²pço | óMk hço aë'GöK²³f oç³fç g²ç³föY²³f BèY²pçöo³f èaöK² Y²çK²çök ôaLç içöf Aoh, Iè´V²mç, K²çãhé³f ofጠhíkY² dè³fèP±èY² Y²Zç RçèY² oüMÆçöh³f BèY²pço | IèaöK² èfmÂöRç´V²ç LçaÅoüK²T±, AZáoüK²T±--èföm³f oföP±ö³i f´V² ³fç§Ç Açöhè³fK²ç V²ëföY² föoöQ² | Aç³f GèaöK² oç³fç g²ç³fY² Rëö´V RçèY² Y²Zç bháoüNçY² ! hçuá-f™ë²³fç èK² Y²öf gë²k fökèQ²ökc ? Aoh, Iè´V²mç³f NT±cçfké AÛ½Y² åd§ K²ö³fB ôaèLö³i ôa³i , Yÿ²ç³fç ôK²hc ècgëá²k èkõLèQ²ökc K²ZçMëökç | GöK² iç³fç ôcpç×B aëB böhá³f hçcëön³f gë²k ôfçS±çfëèS± fç oçàdÆaçè³iK²Y²ç fköfc , ôihc péö³fc óMþçpçB fç péö³fc MùM³f höY²ç AöcöK² fköQ²c, Y²çöa³f aïè§ôY² ômÆèXoÂçõZá³f Aç´V²çk AçöQ² | f´V²öRç³f fkç ôiöY² dçö³f G pökç ômÆèXoüMÆçöh³f mçoK² ômÆèX³f P±çèdö³i ôa³iç ³f¶d | g²ç³fY² föná GB RçèY² fç bháoüMÆçöh³f fçBö³f iç³fç ômÆèXoüMÆçöh³f o™²çc K²³föfc Y²çöa³f pY²çm pöY²B pöf , AZfç Y²çöK² fçheƲõÖT±³f höY²ç ³fçö§Ç³f mè³fK² pö³i ZçK²öY² AèY² D×oçpé pôY²B pöf | èozë³f fç c¿aéMÆçöhI iç³fç èfm뎲 ômÆèXoüMÆçh ôaõL AY²ë²Å×oçpé pô³i dö´V²c, Y²ç³fçI kv²Å K²³fökB ôaLöfc Kï²nK²³fç híkY² aèkY² cYë²fç hëokhçc | Gfü Y²çöa³f èf³fµöŽ² ³fç§Ç èK²hÃç ³fçö§Ç³f ôP±ö³iI f´V² èoèdGh dçèTáèT± ôK²fk hçIfçèa pfç³f Aèg²öiçM Açöcèc, ôhûkfçèa pfç³f Aèg²öiçMI ècö³i GoöQ²² | AZáç× ôhûkfçèa pfç³f Aèg²öiçM óZöK² h늺 pö³i hëokhçöc³fç g²ç³föY²³f ôK²çöcç èfm뎲 ômÆèX oüMÆçöh ôiçM èaöY²B dçö³fcç |
Aoöh içöa³f `èpè¿a' fç `fçükçöaèm' fök Y²ç´V²çöcç p³i GB ofpç³fçöa³f döv² dÆK²çmÅ ³fçRdõZ aÿç´V²çfç³f RöcÅ Açhçöa³f höY²ç èp¿aë-fçO±çèk oÂÎÏk hbÅèföŠ³fI fëöK²³f dçT±ç³f a³fK²ç³f dö´V² | K²ç³fX Y²×˜Xç× DMÆRçY²é³iY²çfçèa³fç ( iç³fç Açoök ³fçö§Ç³fB oàdÆoçè³fY² ³f¶d ) Açhçöa³f Aoh Y²Zç Aoèh³iç èfö³fçbé fök èP±èpºY² K²ö³f èfèÎQ²š K²ö³f ôafç³f Açö³içRc oàdíXá K²ö³f ôaöf | dïèZfé³f ôi of ôaöm GK² oh³i aço fÅfå¾ç èQ²k , ôo of ôaöm ôföQ² ôföQ² ôK²fk pY² aè³faÆöa³fB 茺Y²açöo dè³fXY² K²³fç pY² cç | i뎲fè¿aöa³f hõbÅ ³fçRçfçaoç³fçI ZçK²Y² | ³fçRçöa³f ôhö³f ôe²kç pY², AcÅ ³fçRdë³fµön³fç P±çfëK² ódT±ç 茺Y²aço pö³i èd³fçèhöV²³f èfmçk of dçZ³f ôT±öc ècö³i AçoY² | hçöS±hõbÅ Y²çB GB èR‚²çoçöY²öY²ç ódö³iB föo ôi ôoB èhmö³f³f ôoB dÆçP±éc 茺Y²açoöa³f oõz Açhçöa³f èU±K² Y²e²ç×T±ç ôK²çZç³i !± G ôaöm³f Açh³fçI èU±K² ohçc I oÂçbéc cçMè³fK² pBöY²ç ?
óMçT±ç Aoöh³f Aç³f ôK²çZçI cR³fµk o³fèX ôcB ôaõL AbÅçdK² Açfëk ôpçöoöc³fI ècãP±³i höc dÆmÀ RçõM Yÿ²ç³f dç´V²ç³f ôkçöK²³fç èU±K² G ôaöm K²Y²T±ç oÂçbéc ? AbÅçdK² Açfëk ôpçöocöK² ècö³i èkLöY² foök G dÆmÀMëökç öi ôK²çöcç èföfK²fçc hçcëön³f höc Açdèc Göo dö´V² | èY²èc Büô³fèR I Aç³fèf g²çnç oèpöY²Å dè‰Y², fçükç g²çnç³f K²èf, oçèpY²Å Y²çèYòK² Y²Zç ohökçP±K², f³fçK² DdY²ÅK²ç³f fçükç g²çnç ôK²è¿aÆK² RçY²é³iY²çfçöa³f GK² AcÅY²h dÆfŠºç Y²Zç ohçRY²çèYòK² | G ècö³i Yÿ²ç³f GK²èT± dÆèY²¨ç AçöQ² | ècãP±³iB AcÅ ôiçMÅRöc³fç èkLöfc | èK²Û½ë èY²èc f³fçK² Y²Zç Aoöh³f aèkY² Gfü hëokhçcohçöR³f èföfK²I föT± | Aç³f G ècö³i Yÿ²ç³f AdÆèY²¨çI AçöQ², AçöQ² aëcáçh | Açhçöa³f ôkLçT±ç pöf Yÿ²ç³f ôo `óMû³ffh³i AdÆèY²¨ç'³f mè³fK² pfç³f ôP±§ç | dè³fèP±èY² Y²Zç RçèY² oüMÆçöh³f dÆozèT± åd§ cç pök Açhçöa³f GB ômn fçK²Å K²'èT± åd§ K²³fç hë該k AçöQ² |
èY²èc `Acënz' cçöh GK²èT± ôQ²çT± oçèpöY²Å³f K²çMRI ôfmèK²Që² èac oàdçacç I dÆK²çm K²ö³föQ²c | óMk GK² amK² bö³f Yÿ²ç³f oõz Açhç³f ohå½ ôiçMçöiçM aí³fg²çön | 2006G Açhçöa³f èY²coëèK²³iç hpçèfaÅçkö³i³f ôoçcçèk R³iÛ½éöY² dÆK²çèmY² åijfèXK²çöY² ôkLç ôafç³f V²çöK² GK²hçŒ èY²ècB oç´V²ç èaö³ièQ²ökc | èkõLèQ²ökc ý ``èfèdc P±¿aÆ dçk I Yÿ²ç³f RçY²é³i èmv²çcéèY²'' cçöh GK² dÆf™² | G³f fçBö³f G K²'fQ²³f Yÿ²ç³f ôK²çöcç ôkLçI dè´V²èc | èK²Û½ë Yÿ²ç³f ² AçõM Aè�² dÆK²çèmY² Yÿ²ç³f dÆç³i ohå½ dÆbçc dÆK²çèmY² Kï²èY²³f oõz Açhç³f dè³fP±³i èQ²k Gfü Y²ç³f ôfèm³fg²çMB oüMÆöp ³fö³iöQ² | oüMÆöp ³fö³iöQ² `Acënõz'³f ôfm K²'èT± oüLÅç Gfü kçkç³f `dÆfçp' Yÿ²çöK² ècö³i ôi èfömn oüLÅçèT± K²ö³fèQ²k ôoèT±I | èK²Û½ë ôoMëökç AçöQ² `ôaöm³f fçè´V²öY |' oëY²³fçü GK² Y²ZÅ oh ôkLç øY²è³f K²³ffç³f Açhç³f fçå½f ohoÅçI ³fö³iöQ² | Açhç³f G ôkLçèT± Y²çB pö³i aÿç´V²çöf AbÅçdK² Açfëk ôpçöoöc³f GK² Y²çèYòK² Ddå¾çdcç |
dè³fèP±èY²³f dÆozèT± GökB Açh³fç iç³fç èU±K² ècöRöa³f oçàdÆaçè³iK² fök g²çèfcç Y²ç³fçI oëèfõb Acëiç³ié Afå¾çc dçöâT± ZçèK² | g²çnç³f oüNçöY² Açh³fç AfmÅB `RçY²é³iY²çfçèa', böhá³f oüNçöY² Açh³fç `hçcfY²çfçèa' Gfü fõXá³f oüNçöY² Açh³fç dÆç³i ofçB , hç³i T±çT±ç-èf´V²kçI `hçuáfçèa' AZáç× `ômÆèXöP±Y²cçfçèa' pö³i dè´V² |' höc dö´V², fQ²³f aëB AçõM oü³fv²X èfö³fçbé GK² oüMU±c ôamRëö´V² øp øP± ôe²ök èaö³ièQ²k ? Y²çöa³f cçh èQ²k `B³iëZ e²³f Bkë²Å³içèkèT±' ! GöK²fçö³fB èfm뎲 oçhÅfça Y²Lc ! m芺döa³f ôi K²èfY²çèT± më³fµöY²B Yë²ök bö³fèQ² Y²ç³fdö³f³f dü芺Mëökç G ³fK²h ý`` . . .GK²m fQ²³f dö³f,/ fçO±çèk-AÛ½ö³f GK²Të±² RçMëK² pëÿo--. . . / èp¿aë ôo c³i hëoèkhI cç,/ díXá GK²èT± hçcën !'' G³f Aèg²õb³içZáöY²ç GöK²fçö³fB åd§ | ôK²çöcç fÅ…²cç ôcB | èp¿aë hëokhçc dÆoz Göo d´V²öY²B K²èf³f höc `hçcën' m�²èT±I Göo dö´V²öQ² | LëfB g²çökç K²Zç | GT±çöY²ç pI³içB P±çB ! èK²Û½ëë ôK²fk `fçO±çèk-AÛ½ö³f'³f K²Zç ôK²c ? m芺da GK²Të± fçhöNÿnç èQ²ökc fök Rçèc | ôkècc , èmfaço ôNçön³f oàhçöc Yÿ²ç³f K²èfY²çI ³fö³iöQ² | cR³fµkI K²hëÅèc« AçÛ½RáçèY²öK²³f fçükç ³f¶dçÛ½³f K²ö³fèQ²ökc | èY²èc ôK²c èkLökc cç `hRaë³f-AÛ½ö³f' èK²hÃç ècöac döv² `g²ç³fY²-AÛ½ö³f' ! Yÿ²ç³f K²èfY²ç³f GB `AÛ½èfáö³fçb' Yÿ²ç³f ARçöÛ½B g²ç³fY²-fçå½fY²ç³f oõz GöK²fçö³fB oèU±K² `HK²Å' dÆèY²¨ç K²ö³föQ² | Gôaöm `dè³fèP±èY²'³f dÆoz fça èaö³i ôK²çöcç hçcfY²ç³f Ghc èK² ômÆèXöP±Y²cç³f K²ZçI AçoöY²B dçö³f cç | få½ëY² fç³fçK² Ifçhç³f ôam Açöhè³fK²çöY²I AçoöY² dçö³f èK²cç ôo dÆozI dëcèfáöfèP±Y² pI³içB DèP±Y² |
bƵdèa hçuáé³i oçèpöY²Å ômÆèX èK²hÃç RçèY² oàdöKá² bç³fXçMëökç³f GöK²fçö³fB dÆçZèhK² b³fõX³f èK²Që² Açg²ço ³fö³iöQ² fök AçRK²çk dè‰öY²³fç oÂéK²ç³f K²³föQ²c | èK²Û½ë ôoMëökçöK²B ôfafçK²Å bö³f ècö³i `fëöRáç³iç-ódèT±fëöRáç³iç-ofápç³fç' ômÆèX èfg²çRc èK²hÃç `RçèY² ³fç§Ç' Y²Zç `GK² g²çnç³f RçèY²' M´V²fç³f GK² oü©²ç³f óMk GK² mY²ç�²é bö³f Açhçöa³f hçuáfçèaöa³f höcI fŽ²hík Kë²oü©²çö³f³f höY²ç fçoç ôfÿõb föo AçöQ² | G³f híök dÆÎQ²š BDö³fçd dÆéèY²I K²çR K²ö³f | `RçèY²³fç§Ç' fëöRáç³içöa³f GK² Aècfçiá dÆö³içRcé³iY²ç föT± | èK²Û½ë Y²çöa³f ôo ³fçö§Ç ôK²fk g²çnç c³i, bháI GK² dÆbçc gí²èhK²ç MÆpX K²ö³f GoöQ² | ôièT± fkç pö³i ZçöK² ôi dëÿèRfçèa ³fçö§Ç böhá³f Më³fµYò K²öh ôiöY² më³fµ K²ö³f --oçhÆçRÅfçöa³f iëõM K²ZçT±ç ôi V²çpç èhõZÅ Y²ç RçháçècöY² èpT±kç³f f´V² K²ö³f ôaèLö³ièQ²k | P±çöPá±³f Açméfáça cç ècö³i fëmI ³fçR K²³föY² dçö³fc cç, AfçhçI ècfáçP±cé ôaûö´V² GK² dç GMëëöY² dçö³fc cç | Açhçöa³f dè‰öY²³fç gë²ök içc ôK²c Rçèc cç, G ôaöm AY²ÅçbëècK²Y²ç³f fçpK² èfÆèT±öm³fçI oçhÆçiÅ èfå½ç³f K²³föY² èMö³i ôocç-dëèköm³f ohçÛ½³fçök èhmcç³fé P±çöPá±³fI oçpçiÅ ècö³ièQ²k |
AçbëècK² g²ç³föY²I RçèY²³f ôi K²¤cç K²³fç pèÎQ²k Y²çöY² Lï§çc èhmcç³féöa³f dÆèY²ö³fçb K²³föY² èMö³i bhá ôi më³fµ óZöK²B GK² f´V² gë²èhK²ç ècö³iöQ² Y²ç³f dÆhçX- óMk aëB mY²ç�²éöY² `èp¿aë' fök GK² oàdÆaç³i³ Y²Zç böhá³f RÛh èaö³i Y²çöK² g²ç³fY²é³i RçY²é³i dè³fP±ö³i³f oõz GK²çK²ç³f K²ö³f ôe²kç pö³ièQ²k | G Ghc GK² oàdÆaç³i cçh iç³f ôK²çöcç Dö¥L ôfa-ôfaçÛ½ Açèa g²ç³fY²é³i ôK²çöcç dÆçP±éc bháMÆöÛ¾I ôcB ! m�²èT±B Açoök Aç³ff óZöK² Açoç Gfü hëokhçcöa³f açc | fçükç óZöK²B fÅçdç³fèT± më³fµ pö³ièQ²k | hïYë²Å…²³i èfaÅçkx²çö³f³f Rhçcç óZöK² | fèx²h-èföfK²çc¿a-A³fèfö¿a Göo Y²ç GK² oüMèU±Y² ³f¶d ècö³iöQ² Gfü oç³fç g²ç³föY² Q²è´V²ö³iöQ² | dö³f g²ç³fY²é³i RçèY²oYòç³f K²¤cç³f oõz èpè¿a g²çnçI GK² DdK²³fX èpöoöf ôiçM ôa³i | K²é èfö³içMçÛ½K² dè³fpço ôi fçükçg²çnç³f AMÆMXÅ g²çnçèfa oëcéèY² P±‡±dçbÅç³i GèK²èaöK² ôihc èp¿aë hpog²ç³f ohZáK² èQ²ökc , ôY²hèc ³fç§Çg²çnç èpè¿a³fI | oÂçg²çèfK² g²çöfB DaëáöK² oõz ècö³i GK² oh³i Bokçhé³i RçY²é³iY²çfça ôaLç ôa³iç Gfü g²ç³fY²é³i RçèY² oYòç³f óZöK² GK²çüm hëokhçc fëöRáç³iç³f èfèÎQ²š pö³i g²ç³fY² óZöK² ôfè³fö³i içI³içT±ç Aècfçiá èQ²k | Gfü RçY²é³i fëöRáç³iç³f Aèå½öYò³f oÂçõZáB GB aëB cfMèU±Y² RçèY²³f oüNçY²I | iç³f bç³fçfçèpK²Y²ç GB Ddhpçöaöm AçöRç ohçc o茺³i |
dÆçK²-èfÆèT±m `øfèP±öŒ³f hõbÅ HöK²Å'³f ôi g²ç³fY²é³i ohçR bháöK² ² ( fYá²hçc g²ç³fY²é³i Ddhpçöam ) ³ffé¿aÆcçZ Açèf©²ç³f K²ö³fèQ²ökc Y²ç³f fçå½fY²ç³f P±çõd èpè¿a-èp¿aë fç Daëá-Bokçh RçY²é³iY²çfçöa³f èf³fµöŽ² AcÅçcÅ g²çnç-bhá óMç¨ê³f dÆY²ÅçpÃçc Aècfçiá èQ²k | fèx²öh³f ècöR³f hõbÅB RçY²é³iY²ç³f fçükç I g²ç³fY²é³i aëöT±ç ³f¶õd³f �Û� èQ²k | èK²Û½ë èp¿aë bháöK² AçmƳi K²³fç ècö³i ôK²çöcç oüm³i èQ²k cç | G³f RöcÅ èhk-ôfÛ¾çh-K²çö¿T±³f ôZ±öK² FX ècö³i èp¿aë bháöK² c³iç ôP±pç³fç èaöY²I Yÿ²ç³f fÿçõb èc | GB bç³fçöK² dö³f Açö³fç oh K²ö³föQ²c oÂçhé èföfK²çc¿a I Fèn A³fèf¿a | ièaI èföfK²çc¿a ôo AõZá oçàdÆaçè³iK² èQ²ökc cç, èK²Û½ë Yÿ²ç³fB dÆfk dÆY²çõd g²ç³föY²³f RçY²é³i oYòç³f m³fé³f óZöK² AcÅ of böhá³f oõz fÆ笲, dÆçZáXç ohçRçèa³f dÆMèY²mék oü©²ç³f dƳiçöo³fI cçh-M™² bëö³i hëöQ² àÈçc pö³i iç³i | ²AoöhI fÅçdç³fT±ç AcųfK²h p³iB èc | dÆLÅçY² Y²³fµX fë莲Réèf ôaffÆY² mháç èkõLöQ²c, ``RçèY²³f å½çèkcé³i oü‚²çY² bhá K²çpçècI GK² dífáP±Yá² cçèQ²k, ôo³iç AcÅ K²Zç; èK²Û½ë Aohé³iç hbÅömÆXéö³i g²çèfèQ²k AcÅb³fõX | B³iç³f aïè§Y² RçèY²³f fçöf bhá AçèQ²k Adè³fpçiá | '' Açö³fç èkõLöQ²c, `` müK²³fôaf Aç³fµ hçbföafK² ( Aç³fµ ôY²IÿökçK²K² Acëo³fX K²è³f Açc øfn¸f bhá dÆP±ç³fK² oK²köK²ç ) RçY²é³i Më³fµ èpP±çõd dÆöv²dX³f dÆöP±§ç Göc èP±Û½ç³f dè³fXèY² | ôK²'fç mèY²K²ç dë³fèX oŒ Acë¨çcöT±çK² GB `RçY²é³i' bhá dÆP±ç³f³f iÛ» fëèkI K²¤cç K²³fç øpèQ²k |'' ( Aohé³iç RçèY² MU±c dÆ茺³iç Aç³fµ RçY²é³i RcõMç¨êMY² Acë¨çcohíp ) |
oëY²³fçü, f³fçK² DdY²ÅK²ç³f fë莲Réèföa³f GK²èT± Aüôm³f hõbÅ GLöcç ôi Y²YòèT± Lëf RcèdƳi ³fö³iöQ² ôi , bhá ôK²çöcç RçY²é³iY²ç³f èg²èŠ pöY² dçö³f cç Y²ç fçükçöaöm³f RöÛh³f hõbÅ èaö³i dÆhçèXY² pö³iöQ² ; oëY²³fçü bháé³i DMÆY²çöK² dÆY²ÅpÃçc Rçcçfç³f RöcÅ Açhçöa³f DèP±Y² g²çnç èg²èŠK² RçY²é³iY²çfçöa³f èg²Y² m芺mçèk K²³fç ---GB Y²öYò³f ôK²çöcçK²çökB ôK²çöcç fçå½f èg²èŠ èQ²k cç | G³f GK²hçŒ èg²èŠ BDö³fçdé³i fçå½fY²ç I Y²öYò³f ¹ÆçÛ½ dçU± | få½ëY²ý fçükçöam ècöRB Y²ç dÆhçX K²ö³föQ² | ôo ècöRöK² Bokçhé³i ôam fök BèY²hõbÅ ôNçnXç K²ö³f ô³fõLöQ² | ôo Bokçh dþëèRfçöa³f RcÅ AY²ÅÛ½ dÆö³içRcé³i Bokçh | GöY² pY²çm pö³i AöcK² èfaw hçuáfçèa fë莲RéèföK²I K²õLçöcç fköY² ôaLç içöf, `hëokhçcöa³f hõbÅ bháöfçbT±ç GK²Të± dÆfk !'
Yÿ²çöa³f Ghc bç³fXç³f GK²èT±B hçŒ èkèLY² èg²èŠ ³fö³iöQ² | ôo pökç- g²ç³föY²³f oüèfbçc GLöcç ôamT±çöK² AçBcY²ý èp¿aë-³fç§Ç pöY² ôa³i èc | G³f fçBö³f g²ç³fY²é³i mçoK² ômÆèX³f èp¿aëYò ècö³i oüm³i K²³ffç³f ôK²çöcç K²ç³fX AçöQ² èK² ? èp¿aë³fç§Ç p³ièc Y²ç³f GK² f´V² K²ç³fX AçöhÃaK²ç³f, ódè³f³iç³f, ôRÅçèY²fç eë²ök³f Rhçcç óZöK² AçR Aè�² P±khçc g²ç³föY²³f GK² dÆfk fÆ笲XÅfça èfö³fçbé aèkY² Açö¿açköc³f dÆY²ÅçpÃçc | óMûX K²ç³fXèT± pökç , g²ç³fY²é³i mçoK²ömÆèX³f GèT± GK² ³fXúcèY²K² ôK²ûmk Y²Zç Q²Ùhôfm hçŒ | bháèc³fõdv²Y²ç³f dÆèY² ôi Y²ç³f dçèK²å½çc fçükçöaôm³f höY²çB ôK²çöcç AçÛ½è³fK²Y²ç ôcB Y²ç³f dÆhçXöY²ç ècY²Åèac o³fK²çè³f ôfo³fK²çè³f èfaÅçk³i, K²çiáçk³i Acë¨çöc èp¿aë bháé³i AçP±ö³f³f h늺 AçP±³fõXB ôaLç içöf | ôaLç içöf èfaÅçk³i, èfmÂèfaÅçkö³i³f oçèpY²Å-ohçR èfaÅç³f dçU±ÅŒºöh | ohå½ ,Zçcç-ôocç fçèpcé³f èmèfö³f èp¿aë hè¿aö³f³f fç´V²fç´V²Û½ èK² èp¿aëöa³f Jaçöiá³f ôK²çöcç oüfça èaö³i ZçöK² ? oüfçahçbÅöh ècY²Åèac èp¿aë böhá³f oàdöKá² ôiçMç¼ÄK² dÆP±ç³f I dÆoç³f , Bokçh , Lï§ èK²hÃç ôfûŽ² bhá oàdöKá² ôK²fk Ba, f´V²èac, f뎲díèXáhç³f èacèT±öK² f³fç� K²³fç K²é oüfça èaöY² P±ç³i ôoöY²ç d´V²öY² Rçcç ôkçöK² èU±K²B d´V²ôY²² dç³i | d´V²öY² dç³i Iè´V²mç³f açzç³f oàdöKá² cé³ffY²ç AfkhÃc K²ö³f èa¥é³f ôfçhçfçRéöK² f´V² K²ö³f ôaèLö³i mëècö³i ôam Kÿ²çdçöcç³f dƳiço K²é oüfça ôa³i , Y²çI | Aç³f fça fçèK² oY²Å K²ZçöY²ç oàdÆèY² oçP±ç³f K²èhèT± DÎP±ç³fX K²ö³fBöQ² |
f³fçK² DdY²ÅK²ç³f ³fçRcéèY²öY² èp¿aë hbÅèfŠöa³f hõbÅI ôi g²çènK² ôP±Y²cç³f óZöK² bháé³i ³fçRúcèY²K² ôP±Y²cç AöcK² dÆfk ôo ôic Yÿ²ç³fç ôaõLI ôaõLc cç | Yÿ²ç³fç ôic ôaõLI ôaõLc cç ôi fçO±çèk AbëÅènY² ² aëöT±ç ³fçöRÅ èY²è³fm fQ²ö³f³f fçh ³fçRöYò³f dö³fI fçO±çèk³f `RçY²é³i D×oöf'³f Y²çèkK²ç óZöK² `aíõMáç×of' K²çT±ç d´V²çöY²ç aíö³fB ZçKë²K² èaöc èaöc Y²ç³f fç´V² fç´V²Û½ I dÆèY²¨çöY² ôK²çöcç LçhèY² ôcB | f³fçöK²³f ôi fçO±çèk oü©ï²èY² K²háé³fç dçU±ÅdëèZöY² fçO±çèk³f pçY èaö³iB oçhçcÅ Aoèh³iç m�²-fçöK²Å³f AcëdÆöföm èföaÆçöp³f bÃRç ôY²çökc Yÿ²ç³fç èK² K²õLçöcç dçU±mçkç³f `F -Fèn hmçB föoc díRç³i' óZöK² më³fµ K²ö³f èfmÂèfaÅçkö³i³f dçU±ÅŒºöh `P±‰é hzök'³f AçèbdY²Å ècö³i `³fç' K²ç´V²fç³f K²Zç ôg²öföQ²c? K²èf mçp èfè³fa Lÿçö³i³f K²Zç Yÿ²ç³fç Lëf g²çökç K²ö³f K²õLçöcç mëöcöQ²c ? fçükç oçèpöY²Å³f oçàdÆaçè³iK² BèY²pçöo³f dçU±öK² å¾çcçÛ½³fõX³f K²Zç ôg²öf èföaÆçöp³f bÃRç Yë²ököQ²c ôK²D ? ôK²çöcç hëokhçc ièa K²Löcç fçükçg²çnç³f dÆèY²¨ç³f èf³fµöŽ² aÿçè´V²ö³iöQ²-- ôihc 1961³f g²çnç Açö¿açköc³f oh³ièT±öY²B pö³iöQ² fç ècöRöK² `fçO±çèk' c³i fök K²õLçöcç açèf K²ö³föQ²--- Y²ç pök f³fçöK²³f fë莲Réèf³fç, hç³i hçuáfçèa³fç Aè�², ôY²ököfMëöc RÃököQ²c | èK²Û½ë Yÿ²ç³fç ôi `èp¿aë-fçükç' aÿç´V² K²è³fö³i ô³fõLöQ²c Y²ç³f oõz ôo hëokhçc GK²ç¼Ä ôfçb K²³föf ôK²c---ôo dÆmÀ K²ö³föQ²c K²óLçöcç ? hëokhçc cç p³i óMç´V²ç fökB ècöRöK² `fçO±çèk' K²h, ôfèm `hëokhçc' fök g²çöf | èK²Û½ë dõZ NçöT± èp¿aë fçO±çèk èK²ömç³f èK²ömç³fé³fçI ôi ècöRöK² `fçO±çèk' Aç³f ècöR³f hëokhçc f™ë²öK² `hëokhçc' fök dè³fP±³i ôa³i èK²hÃç hëokhçcöa³f `fçO±çk' fök oöhÃçbc K²ö³f Yÿ²ç³f ódQ²öc³f hcå½Yò ècö³i, Y²çöa³f Aèg²fçfK²öa³f ôa³iç NïXç³f èmv²çT±ç ècö³i èK² K²õLçöcç ôK²çöcç Mg²é³f Abųic K²ö³föQ²c ôK²D ? ôo èK² ôcpç×B U±ç‡±ç ? ôo èK² ôcpç×B ôkûèK²K² AZfç èc³fv²ö³f³f ³fèoK²Y²ç ?
GK²Të± Y²èkö³i ôaLökB ôaLç içöf fçO±çèk RçY²é³iY²çfçöa³f dÆZh ôi Açö¿açkc 1905 G³f `fzg²õz'³f èf³fµöŽ² pö³ièQ²k Y²ç³f P±è³fŒI èQ²k dÆKï²Y²çõZá `èp¿aë-fçO±çèk RçY²é³iY²çfça' | oüLÅçMè³f¨ hëokhçc fçO±çèk³f Aèg²hçcöK² ³féèY²hY² AoÂéK²ç³f Gfü Af‚²ç K²ö³fB ôoèacK²ç³f ôo Açö¿açkcöK² fkç pö³ièQ²k `fçO±çèk HK²Å ³fv²ç'³f Açö¿açkc | A³fèf¿a ôoB Açö¿açköc³f AcÅY²h ôcY²ç èQ²ökc | 1906G ôi fQ²³f hëoèkh èkM Mö´V² DöU± ôo fQ²³fB A³fèf¿a fö³fçaç³f ³fçRç³f P±çK²è³f ôQ²ö´V² K²kK²çY²ç Açöoc `fçükç g²çõM³f èf³fµöŽ²' Y²Zç díXá oÂçèbcY²ç³f Açö¿açököc³f ôcYï²öYò fïY² pöfc fök | èY²èc mÆèhK² Açö¿açköc³f Më³fµYòI fëS±öY²c Gfü Y²ç GY²T±çB ôi 1907G³f è�Y²é³i K²hëÅèc§ AçÛ½RáçèY²öK²I dÆèY²ècèb dçèU±ö³ièQ²ökc | Yÿ²ç³f K²çMR `iëMçÛ½ö³f'³f ôkçõMçöY² èp¿aë³f `èŒmëök'³f oõz± hëokhçöc³f `Pÿ±ça Y²ç³fç'I Rç³iMç ódö³ièQ²k | ôoèaK² óZöK² Yÿ²çöK² fYá²hçc o³fK²è³f `fçöh'ôa³f dífáoíè³fB fkç P±ök | èK²Û½ë oüLÅçMè³f¨ hëokhçöc³f Açö¿açkc èfö³fçbéY²çöK² Yÿ²ç³f höc pö³iöQ² `èfÆèT±öm³f n´V²iÛ»' hçŒ | n´V²iÛ»èT± iç³fB ôpçK², díf fçükç³f oüLÅçMè³f¨ hëokhçc dÆRç³f BöÎQ²³f èf³fµöŽ² dèãP±h fçükç³f Rèhaç³föa³f Gfü fö³fçaç-ôfçöhóf díÿèRhçèkK²öa³f ômÆèXoÂçõZá dè³fP±çèkY² Aö¿açkc èK² K²ö³f `HöK²Å'³f Açö¿açkc p³i Y²ç³f ôK²çöcç ië芺oüMY² fÅçLÅç AçR Aè�² dçI³iç içöf cç | f³fü o¿aéõd³f hbÅ èaö³i `Nö³f fçBö³f'³f ³ffé¿aÆcçZ ôi oY²ÅöK² Yë²ök bö³f èQ²ökc Y²çöK² oëcék Mçzëèk óZöK² më³fµ K²ö³f AçRöK²³f fpë `fçh' fë莲RéèfI ³ffé¿aÆcçõZ³f `dÆèY²èŒº³içmék èfPë±ÅèY²' èpöoöfB fÅçLÅç K²ö³fc | hëokhçöc³f oÂY²Û» AçZá-³fçRúcèY²K² ôv²çg²Mëökç èföfèP±Y²öY²ç p³iB èc, Y²aëd³fé `iëMçÛ½³f' , `fö¿ahçY²³föh'³f iëõMB èp¿aë-ôfaçÛ½ amáõc ( içöK² `g²ç³fY²é³i amác' cçh èaö³i AcÅöa³f açmáècK² èP±Û½çöK² AdçüôŠº³i K²ö³f ôa³iç pö³iöQ² ) dè‰Y² A³fèfö¿a³f dè³fg²çnçöY² ôaLç içöf `èp¿aë³iç³iöc'³f fç´V²fç´V²Û½ | fçO±çèköK² èY²èc höc K²³föY²c `Açiá' füômç�²f RcõMç¨ê -- iç GöK²fçö³fB AúcèY²pçèoK² | H cçöh dè‰öP±è³föY² dö³f èY²èc Büô³fèRöY² GK² K²çMRI K²ö³fc | 1910G³f dö³f H amác èP±Û½çB Yÿ²çöK² dè‰öP±è³föY² ôT±öc ècö³i iç³i Gfü èY²èc ôoLçöc AçmÆh Lëök föoc | Yÿ²ç³f `RçY²é³iY²çfça' ôi Açoök èp¿aë ( fk g²çökç `fXáèp¿aë) AçèbdöY²Å³f möYá² `fçO±çèk RçY²é³iY²çfça' Yÿ²ç³f dÆhçX 1947G èY²èc m³f× foëöa³f `AL‰ fçükç'³f dè³fK²¤cç³f oõz cç èMö³i mÅçhç dÆoçaöa³f `g²çzç fçükç'³f döv² aÿç´V²çöcç ômƳi fök ôg²öfèQ²ökc ! ! ! mÅçhçdÆoçöa³f höY²çB ôamg²çõM³f èf³fµöŽ² Yÿ²ç³f Aèg²hçcI ôi Açoök èp¿aë Aèg²hçc G³f odöv² 1946G³f èV²öohÃö³f K²üóMÆöo³f ôcY²ç oëö³f¿aÆ ôhçpc ôNçnöK² ôkLç èP±èU±³f óZöK² GB Džï²èY²B ôfçbp³i iõZ§ pöf ý ``As for Assam, will the Assamese consent to commit suicide? For that is what the grouping means if it is a majority vote that decides in the group. The Hindus of Bengal and Assam joining together in the section of the Assembly will not have a majority. This opens a prospect that the League (Muslim League) in this group may dictate a constitution which will mean the end of the Assamese people and of Hinduism in Assam. They may so arrange that the tribes of Assam are constituted into a separate element not participating in the Assam Provincial Assembly but parked off from it. The constituencies of the province could then be so arranged as to give the Mussalmans an automatic majority. Assam could then be flooded with Mahomedan colonies from Bengal and Assam could be made safe for Pakistan; after that the obliteration of Hinduism in the province could be carried out either by an immediate and violent or a gradual process once the separation of India into Pakistan and Hindusthan had been effected.'' (Obligation of Hinduism in Assam : A Perspective from Sri Aurobindo ; Anirban Ganguly ;http://islamicterrorism.wordpress.com/category/sri-aurobindo ) | dè‰öP±è³föY² èièc oÂöNçènY² d³fhdÆ‚²çfçc g²Mfçc mÆéA³fèf¿a pö³i èfmÂg²çYï²öYò³f fçXé Q²´V²çöfc, Bokçh I hëokhçcöa³f oàdöKá² GhècöY² içþ³f bÅçcbç³fXç ôo oh³iK²ç³f AcÅ fë莲Réèföa³f óZöK² AöcK² Daç³f èQ²k, hëokhçcöa³f oüLÅç³f Ax² K²nöY² èMö³iB Yÿ²ç³f K²köh G³fK²h oå½ç aö³f³f Aúaf g²çnç ôfè³fö³i Açoöf ---Y²ç AöcK² oh³i K²¤cç K²³föY²B K²§ ódöY² p³i |
ôoB A³fèf¿a-mÅçhçdÆoçöa³f `èp¿aë-fçO±çèk RçY²é³iY²çfçöa'³f Aç¼ÄohçökçP±cçpéc fÅZáY²ç³f dè³fXçöhBöY²ç AçRöK²³f f³fçK² DdY²ÅK²ç³f Aèå½Yò o¡f pö³iöQ² | Gfü Y²çöK² `DMÆ-èp¿aë-Aoèh³iç RçY²é³iY²çfçöa'³f açoYò oÂéK²ç³f K²ö³f ècö³i ZçK²öY² pöÎQ² | AcÅZç, GB DdY²ÅK²ç AçR AL‰ fçükç³f GK² AcÅY²h ( p³iY² oh ) dÆöam pöY² dç³fY² ! ôoB RçY²é³iY²çfçöa³f AçüèmK² oe²kY²çöY²ç ècãP±³iB AçöQ² | èp¿aë fçO±çèk³f GK²çüm Y²çöa³f RöcÅ `dèãP±h fçükç' ècö³i èMö³i GLc `fçhdÛ¾é' pö³i óMöQ² | oçàdÆaçè³iK²Y²ç GLc ôi Y²ç³fç `fçh dÛ¾ç'³f Aç´V²çök K²ö³f Y²ç oçP±ç³f K²èhèT±³f dÆèY²öfaöc b³fç dö´V²öQ² | hëokhçöc³fçI fçükç³f f´V² g²çMT±çöK² ècö³i èMö³i `Bokçhé³i fçükç' fçècö³iöQ² | `cç N³fK²ç, cç NçT±K²ç' Afå¾çöY²ç ôoB èp¿aë- hëokhçc-fçO±çèk Açhçöa³f ,iç³fç díöfáçŠö³f³f cçcç Rç³iMçöY² èQ²T±öK² dö´V²èQ² | èK²Û½ë ôo `aëgá²çõMÅ'³f RöcÅ Açh³fç GLöcç `fçO±çk'ôa³f fç `fçükçöamé'ôa³f fç `c³iç-Aoèh³iç'ôa³f açè³i K²³föY²B Ag²Åå½ | fƬ²dëŒ DdY²ÅK²çöY²öY²ç fçO±çèk³fç dÆK²çömÅB ècöRöa³f `èp¿aë fçO±çèk' fök dè³fP±³i èaö³i ZçöK²c | AZáç× mÅçhçdÆoçöa³f höY²çB Y²ç³fç ècöRöa³f bháé³i dè³fP±³i fÅŠº K²ö³fc | A³fèfö¿a³f höY²ç fç f³fçöK²³f RçY²é³iY²çfçaéöa³f höY²ç Q²Ùhöföm³f Aç´V²çök Y²ç óMçdc K²ö³f bháé³i dè³fP±ö³i dè³fèP±Y² pfç³f aç³iT±ç ôK²fk hëokhçcöa³f Nçö´V² P±çdçfç³f höY²ç oçàdÆaçè³iK²Y²ç K²ö³fc cç |
oàdÆèY² hïÛh³i ôaf `dÆèY²öoÆçöY²' AbÅçdK² oëèRY² ôP±ûbë³fé³f MÆÛ¾ ,`f³fçK² DdY²ÅK²ç³f ohçR I ³fçRcéèY²'³f GK² ohçökçP±cç èkõLöQ²c | Açhçöa³f èföfP±cçöY² GèT±öY² mÆéôaf ôcpç× ohçökçP±cç dÆfö™² AçT±öK² cç óZöK² mÆé ôP±ûbë³fé³f óZöK²I aïè§ I èP±Û½çöY² GèMö³i óMöQ²c | G³fK²h Aèg²hY² G³f AçõMI aéNáèac bö³f oëfÆY² dçk (mÅçhç), P±¿ac ôocMë›, A³f¶d øfmÅ dÆhíL fë莲Réèf I ohçR K²háé³fç `A³fµõXça³i', `èY²Yë²hé³f', `Açhçöa³f ohK²çk' BY²Åçèa K²çMöR fÅŠº K²ö³f GoöQ²c | èK²¿Yë² Yÿ²çöa³f GK² ³fçRúcèY²K² dÆèY²¨ç ZçK²çöY² GB èP±Û½ç--fïöŠ³f fçBö³f Lëf Më³fµYò dç³i èc | hïÛh³i ôaöf³f ôo ³fK²h ôK²çöcç ohoÅç ôcB | Y²çB Açhçöa³f èföfP±cçöY² GB ³fP±cçèT± g²èfnÅY² f³fçöK²³f ³fçRúcèY²K² Bå½çpçö³f³f `dÆçZèhK² Lo´V²ç' fök èföfèP±Y² pI³iç DèP±Y² | hëokhçcöa³f hõbÅ bháé³i èP±Û½ç³f dÆçbçcÅ oàdöKá² èkLöY² èMö³i èY²èc èkõLöQ²c, ``... ohYë²kÅ aïè§g²zé èp¿aë fçO±çèk³f hõbÅI kv²Xé³i, fÅçdç³fT±ç hëokhçcöa³f GK²öP±èT±³iç c³i . . . hëokhçc fçO±çèk oàdöKá² GB GK²öamamáé höcçg²çöf³f RcÅB oÂçbéöc犳f K²çök f³fçöK²³f fçO±çèköK² óLoç³fY² èaöY² pö³iöQ² |'' Açh³fç G³f oõz ôiçM K²³föY² P±çB fƬ²dëŒ DdY²ÅK²ç³f I díöfáçŠö³f³f AcÅ ³fçRÅMëökç³f èp¿aë fçO±çèköK² GK² èfnçah³i èfökçdfçèa R´V²Y²ç³i MÆço K²ö³föQ² | GB DdY²ÅK²ç³f GK² hçŒ `øaècK² iëMmõy' dÆç³iB d´V²öY² dçB Ahk Më› ôPÿ±èP±ö³i ôPÿ±èP±ö³i èp¿aë-fçO±çèköK² R´V²Y²ç ôS±ö´V² DöU± aÿç´V²çfç³f V²çK² èaö³i ZçöK²c, èK²Û½ë ôK² ômçöc K²ç³f K²Zç ?!
G³f óZöK² ôfçö³fçfç³f dZ K²é ? AbÅçdK² Açfëk ôpçöoc hRëhaç³f Yÿ²ç³f oç³fç Réfc Rëö´V² GB dÆömÀ³f Rfçf LëÿöRöQ²c | Gfü GLöcç GB Aoëå¾ m³féö³f LëÿöR P±ököQ²c | G fÅçdçö³f èY²èc hïÛh³i ôaöf³f höY²ç f³fçK² DdY²ÅK²ç³f pçY² MëXèY² fëèŽRéèföa³f hõbÅ AcÅY²h Gfü ôfçb K²è³f hëokhçcöa³f hõbÅ GK²K² I AccÅ | GK²K² , ôK²ccç mëbë hçŒ 1961³f mpéöa³f åijfõX `K²çfÅ' K²ö³f Aç³f Aoèh³iç `DMÆ-RçY²é³iY²çfçöa'³f èf³fµöŽ² fŠºïY²ç K²³föY² W±çK²ç-K²kK²çY²ç-AçM³fY²kç K²³fökB ôi `fçO±çèk³f RçY²é³iY²çfça' èK²hÃç `èp¿aë-hëokhçc' HK²Å aÿç´V²çöf cç --GB oY²Å èY²èc Açhçöa³f fpë AçõM óZöK²B RçcöY²c Gfü fëS±öY²c | `fçO±çèk RçY²é³iY²çfçöa'³f dY²çK²ç Y²kç³i èY²èc èp¿aë hëokhçc aëB oàdÆaç³iöK²B ôaLöY² ôP±ö³iöQ²c , èK²Û½ë o³iü `Y²fëI ôic èp¿aë' pö³i DU±ç³f ôK²çöcç ôP±§çB cç K²ö³f | G³f RöcÅ Yÿ²ç³f fÅ芺MY² dÆèY²¨ç, içöK² fök `açIöY² kçMç', ôkõMöQ² | èK²Û½ë, fçO±çèk RçY²é³iY²ç³f oõz ozèY² ô³fõL hëokhçc I aèkY² ohçöR³f fÅZç³f fçXé Yÿ²ç³fB GK²K² K²köh g²çnç ódö³iöQ² | G³f RöcÅB f³fçK² DdY²ÅK²ç Y²Zç Aoöh³f fçO±çèk³f RçY²é³iY²ç³f ohoÅç³f iY²èac cç ôK²çöcç MXY²çèÛ»K² ohçbç pöf Yÿ²ç³f K²çöQ² Açhçöa³f Nëö³f èe²ö³f ôiöY²B pöf |
Açhçöa³f dÆç³iB g²³i p³i Yÿ²ç³f AoëL cç Yÿ²çöK² cR³fµök³f höY²çB AP±k K²ö³f ôQ²ö´V² ôa³i | pÿÅç, GB ôföT± LçöT±ç o³fk oaçpçoÅh³i hçcënèT±öK² ôi èac óZöK² Rçèc ôo èac óZöK²B Yÿ²ç³f AoëõL³f K²ZçI Rçèc | Yÿ²ç³f hëõL³f èchák pçèoèT± ôaLök ôK²D AcëhçcB K²³föY² dç³föfc cç ôi èY²èc aë'amöK²³fI ôfèm oh³i bö³f Mkç Aç³f MÿçöT±³f fÅZç³i K²§ dçöÎQ²c | mëöcèQ² oàdÆèY² ôo AoëL ôfö´V² Yÿ²çöK² dÆç³i N³f fè¿a K²ö³f ô³fõLöQ² | ôe²çöc K²Zç pökB ôo K²ZçT±çB AçõM èRö‚²o K²ö³f AçoÂå½ pö³i ècB | K²Y²èac pöY² dç³ff Rçèc cç | Yÿ²ç³f GB AoëõL³f K²Zç èkLkçh | ôK²c cç, G³fB RöcÅ dÆL³f DÐRÃk ôhbç I oëMg²é³f Abųic- Acëméköc³f AèbK²ç³fé pI³iç oöYòI AbÅçdK² oëèRY² ôP±ûbë³féöa³f höY²ç Yÿ²ç³f ôK²çöcç fö´V²çAçK²çö³f³f Y²ZÅoh MÆÛ¾ ôcB | ôK²çöcç K²çöR aéNá èac ôkõM ZçK²ç Yÿ²ç³f K²çöQ² èP±³fèacB GK² f´V² ohoÅç | G³fdö³fI g²èfY²fÅöK² pçèo hëõL oÂéK²ç³f K²ö³f ècö³i ècöR³f fÆöY² aï´W± óZöK² ôi fÅ芺YòöK² dÿ³in臱 fQ²³f f³iöo³f GB Y²³fµXèT± Mö´V² Yë²ököQ²c Y²ç Yÿ²ç³f MëXMÆçpéöa³f K²çöQ² èP±³fèac ódƳfXç³f D×o pö³i ZçK²öf |
èY²èc hçuáfçèa cc, cc cçèå½K²I | èK²Û½ë bhá ècö³i K²õLçöcç ôK²çZçI èkõLöQ²c fç K²Zç fköY² fÅå½ pö³iöQ²c GhcT±ç ôaèL èc | oüMU±c èpöoöf RçhçY²-B-Bokçhé³f oüådömá èY²èc èQ²ökc Gfü GLöcç AçöQ²c | G³f RcÅ Yÿ²ç³f GK² aëcáçhI AçöQ² | fpë èfawRcöK² G³f RcÅ cçK² ôKÿ²çP±K²çöY²I ôaõLèQ² | ôic ôo hå½ f´V² Ad³fçb ! fèx²h, A³fèfö¿a³f `Fèn' pök AçdèŠ ôcB, oëcéèY² P±‡±dçbÅç³i, iaëcçZ o³fK²ç³f, ³föhm P±¿aÆ hRëhaç³föa³f èp¿aë og²ç³f oaoÅ-ohZáK² pö³i o³fçoè³f hëokhçcöa³f èf³fµöŽ² K²kh b³fök² ôaçn ôcB ; èK²Û½ë Açfëk ôpçöoöc³f `RçhçöY²'³f oaoÅ pI³iç Ad³fçb !!! AfmÅ , èp¿aë-fçO±çèk RçY²é³iY²çfçèaöa³f ( `èp¿aëYòfçèa' c³i | `èp¿aëYòfçèa' Y²ç³fç iç³fç g²ç³fY²é³i RçY²é³iY²çfçöa³f oõz èp¿aëYòöK² Mëèkö³i ôc³i | ) K²çöQ² AcÅ ³fK²h Açmç K²³fç iç³i cç | èY²èc RçhçöY²³f oõz ZçK²ç oöYòI Yÿ²ç³f oõz oüoÆf Mö´V² Yë²köY² Açhçöa³f ôK²çöcç Aoëèfõb p³i èc | GöY² ôK²çöcç oàdÆaç³iMY² dv²dçèY²öYò³f dÆmÀ AçoöY²B dçö³f cç | RçhçY² hëokhçcöa³f döv² K²Zç fök föT±, èK²Û½ë èp¿aë dè³fnöa³f höY²ç dÆK²çmÅ ³fçRdõZ fç óMçdöc èp¿aë-èfö³fçbé dÆP±ç³f K²³föY² ôK²D K²õLçöcç ôaõLI èc , Açh³fçI ôaèLèc | AfmÅ ièa ôK²D `èp¿a'ë Aç³f èp¿aëYòöK²' Mëèkö³i ôe²ök Y²öf ôo Y²öKá²³f RçY²B Açkaç | RçhçY² K²õLçöcçB f³fçöK²³f fçükçg²çnç ôK²è¿aÆK² RçY²é³iY²çfçöa³f èf³fµöŽ² K²çR K²ö³f èc | 1986³f g²çnç Açö¿açköc RçhçöY²³f fpë oaoÅ `f³fçK² DdY²ÅK²ç oüMÆçh ohc³i oèhèY²³f ' dY²çK²ç Y²ök Açhçöa³f oõz èQ²ökc | Açfëk ôpçöoc 1961³f g²çnç Açö¿açköcI o茺³i èQ²ökc fök mëöcèQ² | Y²Lc èY²èc ômn øK²ömçö³f | K²kK²çY²ç³f èfLÅçY² K²çMR `d³iMçöh' f³fçöK²³f oüfça dÆèY²ècèb èpöoöf K²³föY²c | pçBkçK²çè¿a Y²Zç f³fçK² DdY²ÅK²çöY² hëokhçcöa³f GK²çümöK² èf¹ÆçÛ½ K²ö³f iç³fç ôoèac Aoèh³iç g²çnç³f döv² oüMèU±Y² K²³fç³f K²çR K²ö³fèQ²k Y²çöa³f èf³fµöŽ² ôoLçöc èc³ièhY² K²kh P±çèkö³ièQ²ökcöY²ç föT±B , Y²çöa³f ôg²Y²ö³f³f AöcK² n´V²iÛ», aëcáéèY² I aí³fèg²o虲³f Lf³f ôo K²çMöR èc³ièhY² eÿ²ço K²ö³f óMöQ²c | K²çMRèT±³f G DdY²ÅK²çöY²I ôfm ôf玲ç dçU±K² èQ²k | oëY²³fçü Gg²çöf èY²èc hëokhçcöa³f hõbÅ g²çnç Açö¿açköc³f döv² hY² Mö´V² Yë²köY² GK² ôfû莲K² gë²èhK²ç dçkc K²ö³fèQ²ökc | 1972G èY²èc G DdY²ÅK²çöY² èQ²ökc cç | èK²Û½ë 1986³f Aö¿açköc pçBkçK²çè¿aöY² `ohc³i oèhèY²' Mö´V² Yë²köY² AcÅY²h ódƳfXçaçY²ç³f gí²èhK²çöY² K²çR K²³föY² Yÿ²çöK² ôaõLèQ² | o³iü èY²èc `f³fçK² DdY²ÅK²ç fz oçèpY²Å I oü©ï²èY² oöàhköc'³f oõzI èfèg²š ohö³i Rè´V²ö³iöQ²c GhcT±ç ôaõLèQ² | f³fçK² DdY²ÅK²ç³f fçO±çèk³f hë芺³f RöcÅ ôi dÆçÛ½é³i AcÅçcÅ ohå½ dãP±çada RçèY²-fõXá-oàdÆaç³i Y²Zç RcõMç¨ê³f Açmç-AçK²çyçöK² hiáçaç èaö³i Y²çöa³f oõz HöK²Å³f dÆö³içRc Gfü A烲èkK² øfnhÅ hë芺³f RöcÅ AcÅçcÅ g²çènK² óMç¨ê³f Açmç- AçK²çyç³f oõz GK² ohc³i Mö´V² Yë²köY² pöf GB ôfçb f³fçöK²³f dÆèY²è¨Y² fë莲Réèföa³f hõbÅ GK² hçŒ Yÿ²ç³f ³fP±cçöY²B åd§ dÆK²çm ódö³iöQ² | G³f RöcÅB èY²èc híkÅfçc | Yÿ²ç³f ôo èP±Û½ç³f K²Zç Q²è´V²ö³i AçöQ² `fz oçèpY²Å I oü©ï²èY² oöàhköc'³f èfèg²š åijfèXK²çöY², K²kK²çY²ç³f èfLÅçY² K²çMR `K²kh', P±¿ac ôocMë› oàdçèaY² `èY²Yë²héö³f' , MXY²çèÛ»K² ôkLK² oüå¾ç³f hëLdŒ `Açhöa³f ohK²çök' , kçkç³f dÆfö™²³f K²çMR `dÆfçp' Gfü f³fçK² DdY²ÅK²ç³f èfèg²š øaècöK²³f dçY²ç³i dçY²ç³i | Yÿ²ç³f GBof `Ad³fçõb'³f RöcÅB ôfçbp³i f³fçöK²³f V²çc-fçh ècèfáömön èp¿aë fçO±çèköa³f oàdçèaY² AcÅ ôK²çöcç dÆèY²è¨Y² ôQ²çöT±ç-K²çMöR oëèRY² ôP±ûbë³fé, Y²õdçbé³f g²‡±çP±çiáöa³f höY²ç Yÿ²çöK² ohçaïY² pöY² ôaèLèc |
ohçaïY² cç pfç³f K²ç³fX, Yÿ²ç³f Y²YòöK² Më³fµYò èaöY² óMök f³fçöK²³f fçO±çèk èp¿aë hbÅèfŠöK² ``. . .ômÆèX oÂçõZá LçècK²T±ç Q²ç´V² ôaI³iç AçfmÅK² pö³i dö´V² |'' hïÛh³i ôaf dÆèY²öoÆçöY² èkõLöQ²c , ``. . . g²çnç èg²èŠK² RçY²é³iY²çfça Mö´V² Yë²köY² óMök ôi `ôpèRhèc' AçfmÅK², fkç ècädÆö³içRc , èp¿aë fçO±çèk³f AMÆXé Aüm Y²ç ARác K²³föY² ofáçfå¾ç³i ômçP±cé³ig²çöf fÅZá p³i | GB Afå¾ç få½ëY² f³fçK² DdY²ÅK²ç³i AçöRç èf³fçR K²³föQ² Gfü g²çènK² açèf açI³iç³f dÆömÀ GLöcç dífáçfå¾ç fpçk ô³fõLöQ² | èp¿aë fçO±çèk³f AMÆXé Aüm iY²èac cç dÆçèÛ½K²çè³iY² èp¿aë-hëokhçöc³f AZáúcèY²K² açèf-açI³iç³f dÆmÀèT±öK² iõZçèP±Y² Më³fµYò ôa³i AZfç Açö¿açkc Mö´V² Yë²ök Y²Y²èac diáÛ½ Afå¾ç dè³ffYá²öc³f Açmë o¡çfcç Açh³fç AÛ½Y² ôaLèQ² cç | . . .èK²Û½ë Y²ç K²³fç èp¿aë fçO±çèk³f döv² Açöaû o¡fd³f èQ²k cç | K²ç³fX Y²ç pök ômÆèX oÂçõZá LçècK²T±ç Q²ç´V² ôaI³iç AçfmÅK² pö³i dö´V² |'' f³fçK² DdY²ÅK²çöY² mÆèX ôP±Y²cç Mö´V² DöU±èc fök oëèRY² ôP±ûbë³fé³f Açöv²õd³f K²Zç hïÛh³i ôaf èkõLöQ²c | Açh³fç ècöR³fçI èfèg²š AçÔV²ç fç AçökçP±cçP±öŒº AbÅçdK² oëèRY² ôP±ûbë³fé³f hëõL ôo ³fK²h D芺 fpëfç³f mëöcèQ² | ôcdçk fç fèkèg²³iç³f ³fçRúcèY²K² dT± dè³ffYá²öc³f d³f Açhçöa³f èRö‚²o K²³föY² BöÎQ² K²ö³f , ôo ôamMëökç³f ômÆèXöP±Y²cç³f o³f¶dT±ç ôK²hc ?
Açoök H ècàÀY²³f fõXá³f fç oüLÅçkNëöa³f dè³fèP±èY²³f ohoÅçMëökç ècö³i ôi AoÂèå½öY² d´V²öY² pöf Y²ç³f óZöK² Aç¼Ä³fv²ç K²³föY² óMök bƵdèa hçuáfçöa³f ôhç´V²öK² A³fK²h Açöv²d g²énX K²çöR ôa³i | HèY²pçèoK² oëèRY² ôP±ûbë³fé³f K²çöQ² Açhçöa³f ohå½ FõX³f K²Zç höc ô³fõLB K²ZçMëökç èkLèQ² | ôfçb K²è³f fƬ²dëöŒ fçükçg²çnç³f Açö¿açköc³f pçI³iç fBök hçuáfçèa péö³fc óMÿçpçBI ôo ³fK²hB Açöv²d Rçcçöfc | ôpçöhc óMÿçpçB BèY²hõbÅ Yÿ²ç³f o³f¶d oàdÆèY² ôaèLö³iöQ²c | G ècö³i Açh³fç AcÅŒ èkõLIèQ² [(RçY²é³iY²çfçöa³f) JdècöfèmK² DŠ³fçbéK²ç³f I ôpçöhc f³fõMçþpçB³f `dÆZh K²kçh'; øaècK² RcK²ÖU±, 9 AçèmÂc, 1415] | hïÛh³i ôafI ôoB ômÆèXöP±Y²cç³f Y²YòöK² dëö³fçT±ç AoÂéK²ç³f K²³föY² dçö³fc èc | Y²çB èY²èc `` dÆçèÛ½K²çè³iY² èp¿aë-hëokhçöc³f `AZáúcèY²K²' açèf-açI³iç³f'' K²Zç èkõLöQ²c | èK²Û½ë G³fB hõbÅ BèzY² AçöQ² èY²èc `dÆçèÛ½K²çè³iY² èp¿aë-hëokhçöc³f' K²Zç Dö¥L K²ö³f ôoB dè³fèP±èY²³f Y²öYò³f ôaç³f M´V²ç³i èMö³i pçèR³f pö³iöQ²c | AfmÅ Yÿ²ç³f ³fP±cç³f AcÅ AüômI Yÿ²ç³f `dè³fèP±èY²' èP±Û½ç³f dè³fP±³i ôfm g²çökçB AçöQ² | ôiLçöc èY²èc èoökèT±, K²çQ²çè´V² , pçBkçK²çè¿a, K²è³fhMõ…²³f fçO±çèk , f³fçK²-fƬ²dëöŒ³f fçO±çèk Gfü AfmÅB èp¿aë-hëokhçc fçO±çèk³f oÂçY²öۻųf K²Zç èkõLöQ²c |
AbÅçdK² Açfëk ôpçöoc BèY²hõbÅ aë'amK² AçõMB Açö³fç GèMö³i èMö³i GB ohoÅçMëökç³f fçå½f ³fçRúcèY²K² ohçbçöc³f K²ZçI ôg²öf ô³fõLöQ²c | Yÿ²ç³f ôo g²çfcç ôamf™ë² èP±Š³f…²c aço, m³f× foë, ôoçp³fçI³içaáé, Açfëk pçömhöa³f dZ bö³f GèMö³i óMöQ² | èP±Š³f…²c fçükç³f èp¿aë hëokhçöc³f RöcÅ AçZá-³fçRúcèY²K² ohå½ ôv²öŒ AçbçAçbé ( 50ý50) oü³fv²õX³f dÆå½çf èaö³ièQ²ökc | Açfëk pçöoh-m³f× foë³fç iLc 1947G `ohçR Y²çèÛ»K² dÆRçY²çèÛ»K² AL‰ fçükç'³f dÆå½çf èaö³ièQ²ökc, ôi dÆå½çf ôK² Dè´V²ö³i Mëè´V²ö³i mÅçhçdÆoçöa³fç `fçükç g²çõM'³f açèföY² ôoçÎP±ç³f pö³ièQ²ökc, Y²Lc Yÿ²ç³fç èP±Š³f…²öc³f ôoB dÆå½çföK²² oàdÆoçè³fY² K²ö³fèQ²ökc | AbÅçdK² Açfëk ôpçöoc GB Y²YòöK²B Açö³fç oàdÆoçè³fY² K²ö³f GK² fpëå½³fé³i o³iümçèoY² f³fçK² DdY²ÅK²ç³f K²Zç g²çöfc | ôiLçöc ôK²çöcç hëõL³f K²Zç³i c³i oçüèfbçècK² fÅfå¾ç³f hbÅ èaö³i dÆèY²èT± RçèY²-bhá-fõXá³f hçcëön³f bháé³i-oçü©ï²èY²K² Gfü AçZá ³fçRúcèY²K² AèbK²ç³f oë³fèv²Y² ZçK²öf | ôi fÅfå¾çöY² oüLÅçMë³fµ³fçI Ghc ôK²çöcç fç´V²èY² oëèfõb ôg²çM K²³föfc cç ôi oüLÅçkNë³fç èfdš ôfçb K²³föfc Gfü oüLÅçMë³fµ pfç³f k´V²çB k´V²öfc , iç Y²ç³fç K²³föQ²c fök Açèg²öiçM Göc dÆç³iB açzç pçzçhç K²³fç p³i | AZfç oüLÅçMë³f³fç dÆèY²èc³iY² oüLÅçkNë pö³i d´V²fç³f g²ö³i AçY²èx²Y² ZçK²öfc , ôi AçY²x² Aoèh³içöa³f dÆèY²èc³iY² Kë²ö³f Këô³f Lç³i |
GB fpëå½³fé³i oç³iYò-mçèoY² f³fçöK²³f g²çfcçB Yÿ²çöK², Aoöh³f oüi늺 èfdÈfé Açö¿açkc dè³fnöa³f (AçháK²ç) oüådömáI ècö³i Açöo | K²ç³fX AçháK²ç oç³fç Aoöh³fB RçèY²-èfö�ön³f ohoÅçMëökç G g²çöfB i늺³fç§Çé³i fpëå½³fé³i oç³iYò-mçèoY² ³fçRúcèY²K² K²çU±çöhç³f hbÅ èaö³i ohçbçc pöf fök èfmÂço K²ö³f Gfü NT±cçfké ôaLçöÎQ² AçháK²ç oèU±K² èfmÂçoB K²ö³f | `bƵdaé fç g²ç³fY²é³i o³fK²ç³fé hçuáfçèa' dõZ, Fèn A³fèfö¿a³f höY²ç øfèP±Œ èfdš K²ö³f `RçY²é³i oüpèY²' içöa³f AcÅY²h ômÈçMçc, G³f ôK²çöcç ohçbçc ôcB | Açfëk ôpçöoc Yÿ²ç³f GB of èP±Û½ç³f K²Zç `f³fçK² DdY²ÅK²ç fz oçèpY²Å I oü©ï²èY² oöàhköc'³f åijfèXK²çöY²I èfèg²š ohö³i èkõL ô³fõLöQ²c | Açhçöa³f ohoÅç³f K²Zç Açh³fç AçõMB èkõLèQ² ôi Açhçöa³f pçöY²³f K²çöQ² GLcB Yÿ²ç³f ôo of ³fP±cç o¡ç³f ôcB | èY²èc èU±K² AçháK²ç³f oaoÅ pc èc, èK²Û½ë Ddöa§ç³f gí²èhK²ç èfèg²š oh³i èc¨ç³f oõzB dçkc K²ö³föQ²c | AçháK²ç³f èfèg²š oçü©ï²èY²K² ( ôihc cŸëB amöK²³f dÆZh g²çõM Mö´V² DU±ç `oçü©ï²èY²K² HK²Å hƒ²', `MXY²çèÛ»K² ôkLK² oüå¾ç' fç ³fçRúcèY²K² Açö¿açköc³f DöaÅçõM³f oõz ( ôihc oçàdÆèY²K² K²çök³f `oèÛhèkY² ècdéè´V²Y² RcõMç¨ê oüMÆçh ohc³i oèhèY²') èY²èc Y²Löcç èQ²ökc , GLöcç AçöQ²c | AçdçY²Y²ý èY²èc GLöcç oÂdÀ ôaõLc GK² AL‰ fçükç-Aoh Y²Zç g²ç³fY² föná³f ôiLçöc Bokçhé³i ôfçhçfçRé ôcB, èp¿aë açzçfçR ôcB , bhá Y²Zç hçYï²g²çnç³f AèbK²çö³f³f pcc ôcB , èozë³f ôcB , cè¿aMÆçh ôcB,Açöhè³fK²ç-fïöT±öc³f açoYò ôcB ! ôo g²ç³föY² g²çnç-bhá-fõXá³f øfèP±Œ AçöQ², ôcB mëbë DMÆ-g²çènK² èK²hÃç bháé³i RçèY²³iY²çfça | AçdçY²Y² Yÿ²ç³f ôo of oÂõdÀ³f Mg²é³fY²ç p¶a³izh K²³ffç³f höY²ç ôkçK² AèY² A¤B AçöQ² | oëY²³fçü opiçŒéI AçöQ²c AèY² A¤B ² | Y²çöY² èK²Që² iç³i Açöo cç | èK²Që² oÂõdÀ³f féR óZöK² P±ç³fç RÛhçöY² Gfü Y²ç³f óZöK² Açfç³f ôfö´V² fïv² pöY² oh³i ôc³i |
Açhçöa³f GöY²çaí³f AçökçP±cç³i GèT±öY²ç åd§ ôi mçoc fÅfå¾ç³f GK² f´V² IkT±-dçkT± cç pök Yÿ²ç³f ôo oÂõdÀ³f fçå½fçè³iY² pfç³f ôK²çöcç o¡çfcçB ôcB | AZfç DöâT±ç K²ö³f fkç iç³i, Yÿ²ç³f ôo oÂdÀöK² fçå½çfçè³iY² K²³föY² èMö³i fÅfå¾çB dçöâT± içöf | dçöâT± èK²Û½ë içöf AfmÅB | èp¿aë-RçY²é³iY²çfça Y²Zç Bz-hçèKá²cé oçhÆçRÅfçöa³f açkçk³fç ôi oç³fç ôaömB èfèg²š g²çènK²-bháé³i oüLÅçkNëöa³f, Açèafçoé I dãP±çada RçèY² fõXá³f dÆY²ÅçpÃçöc³f oçhöc oüK²öT±³f hëõL-- G Y²ç³fç ècöR³fçB dÆèY²èc³iY² oÂéK²ç³f K²ö³f ZçöK² | dïèZfé Rëö´V² Göa³f dÆgë² Bz-hçèKá²cé oçhÆçRÅfçöa³f oüK²T± iY² Y²éfÆ pöf Y²çöa³f ècöRöa³f Aèå½YòI Y²Y² ôfèm dÆmÀ èP±öpº³f hëõLçhëèL pöÎQ² Aç³f pöf | Y²Y²èac H oÂdÀB Açfëk ôpçöoöc³f höY²ç fÅ芺YòöK² Mö´V² Yë²ök , bö³f ³fçõL Gfü Açhçöa³f höY²ç AcëRöa³f AcÅ ohå½ dÆèY²Kí²kY²ç³f oõz oõz fÅ芺MY² ô³fçMömçK²öK²I R³i K²ö³f K²çöR ôkõM ZçK²fç³f oçpo I ódƳfXç ôiçMç³i |
I pÿÅç, GöY²çv²X GK² ôhçv²h K²Zç èkLöY²B gë²ök óMèQ² | Açfëk ôpçöoöc³f èdƳi K²èf èK²Û½ë cR³fµk cc , ³ffé¿aÆcçZ |³ffé¿aÆcçZöK² ècö³i Yÿ²ç³f dÆPë±³f ôkLçökèL ³fö³iöQ² | ³ffé¿aÆcçZ ôi BDö³fçdé³i RçèY²³fç§Çfçöa³f `ARM³f oçõd³f HK²ÅcéèY²'³f K²Zç èkõLèQ²ökc cR³fµk Yÿ²ç³f o³f¶d b³föY² ódö³fèQ²ökc fök Açhçöa³fI oö¿ap AçöQ² | ièaI èY²èc èQ²ökc föT± `èföaÆçpé' K²èf | --------------------------------------------------------------- 12-16/10/2008
oëmçÛ½ K²³f,
dÆg²çnK², fçükçèfg²çM,
èY²coëèK²³iç hpçèfaÅçk³i,
èY²coëèK²³iç-786125
aí³fg²çn ý 9954226966
Böhk ý k_sushanta40@yahoo.co.in

No comments: